In klap foar it knallen. In oade oan de ûnferwachte krêften yn wraaksuchtige minsken | resinsje ★★★★☆

[ad_1] Wraak is nooit het meest opvallende thema van de nieuwe ferhalenbondelfan Sipke de Schiffart. De meeste mensen binnen werden wat donkerder en gingen gewoon in de wei zitten. Alles wat mij ‘s nachts overkwam, werd voorkomen dat ik met luide muziek sliep of, in mijn geval, altijd blafte. ‘Gjaltema, hier is de naam Jack, …

In klap foar it knallen. In oade oan de ûnferwachte krêften yn wraaksuchtige minsken | resinsje ★★★★☆ Read More »